گزارش تفسیری و صورتهای مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به ۹۸/۳/۳۱

صورت مالی : 

گزارش تفسیری :