اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی نشده میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۹۸/۶/۳۱

گزارش تفسیری مدیریت