متن مناقصه ۰۰۷

شرایط عمومی مناقصه

فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر

فرم شماره دو

reforming catalyst technical offer 1