متن مناقصه 

فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر

نمونه قرارداد

FP-2023D specification