متن مناقصه

فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر

فرم اطلاعات شرکتهای حاضر در مناقصه