گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

ساخت یک دستگاه مخزن ذخیره آب ۲۰۴۷ شركت پالايش نفت شيراز

متن مناقصه فرم ارزیابی فرم اطلاعات شرکتهای حاضر در مناقصه فرم الگوی شرکتها  

مناقصه خریدماده شیمیایی Boiler Feed Water Treatment

متن مناقصه شرایط عمومی مناقصه  فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر فرم شماره یک فرم شماره دو

مزایده عمومی تخریب، جمع آوری و فروش مخزن آب تصفیه شده

متن آگهی

مناقصه ساخت سه عدد ROTOR ASSY

متن مناقصه شرایط مناقصه عمومی فرم ارزیابی و اطلاعات پیمانکاران فرم شماره یک فرم شماره دو    

مناقصه خرید sheet plate

متن مناقصه  شرایط عمومی مناقصه فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر فرم شماره یک فرم شماره دو

Centrifugal pump and its driver (FP-2023D/Fire pump) خريد

متن مناقصه  فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر نمونه قرارداد FP-2023D specification

Load More Posts