گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به 1397/12/29

گزارش تفسیری و صورتهای مالی حسابرسی نشده میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به ۹۸/۶/۳۱

اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی نشده میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 98/6/31 گزارش تفسیری مدیریت

گزارش تفسیری و صورتهای مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به ۹۸/۳/۳۱

گزارش تفسیری و صورتهای مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 98/3/31 صورت مالی :  گزارش تفسیری : 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ ۹۸/۴/۲۶

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ 98/4/26 :مشاهده فایل

گزارش کنترل داخلی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش کنترل داخلی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ 1398/04/26 مشاهده فایل :

گزارش حسابرس مستقل و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش حسابرس مستقل و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

Load More Posts