گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

گزارش کنترل داخلی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش کنترل داخلی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

By | تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ 1398/04/26 مشاهده فایل :

By | تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

گزارش حسابرس مستقل و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش حسابرس مستقل و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

By | تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

By | تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

گزارش تفسیری سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش تفسیری سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

By | تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

By | تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments