متن مناقصه

فرم ارزیابی و اطلاعات پیمانکاران

فرم اطلاعات مناقصه گران

فرم شماره ۱