متن مناقصه

فرم شماره ۱

شرایط عمومی شرکت در مناقصه 

فرم ارزیابی اطلاعات پیمانکاران 

فرم اطلاعات مناقصه گران