متن مناقصه 

شرایط عمومی شرکت در مناقصه

فرم ارزیابی و اطلاعات پیمانکاران

فرم اطلاعات مناقصه گران

فرم شماره ۱

RSS-9630527