متن مناقصه 

شرایط عمومی شرکت در مناقصه دو مرحله ای

فرم ارزیابی و اطلاعات پیمانکاران

فرم اطلاعات مناقصه گران

فرم شماره یک