اطلاعیه توزیع کارت ورود به جلسه و تاریخ آزمون رشته مهندسی شیمی 

اسامی متقاضیان مجاز شرکت در آزمون رشته مهندسی شیمی

اسامی متقاضیان غیر مجاز شرکت در آزمون رشته مهندسی شیمی