متن اطلاعیه 

اسامی متقاضیان غیر مجاز مصاحبه دیپلم و غیر دیپلم

اسامی متقاضیان مجاز مصاحبه دیپلم و فوق دیپلم