متن مناقصه 

فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر

اصلاحیه پیش نویس قرارداد خرید

پیوست یک

پیوست دو