متن مناقصه 

شرایط عمومی مناقصه

فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر

فرم شماره یک

فرم شماره دو