متن مناقصه

پیش نویس قرارداد خرید

شرایط عمومی مناقصه ۰۳۴

فرم استعلام ارزیابی کیفی

فرم شماره یک

فرم شماره دو

درخواست تکمیل فرم ارزیابی مشتریان