متن مناقصه

پیش نویس قرارداد خرید 

فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر