متن مناقصه

فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر

اصلاحیه پیش نویس قرارداد خرید