متن مناقصه

پیش نویس قرارداد خرید

شرایط عمومی مناقصه