متن آگهی

شرایط عمومی مناقصه ۰۳۵

فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر

فرم شماره یک

فرم شماره دو