۰۵۶ متن مناقصه

شرایط عمومی مناقصه

فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر

فرم شماره ۱

فرم شماره ۲