۰۵۴ متن مناقصه

پیش نویس قرارداد خرید

شرایط عمومی مناقصه

فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر

فرم شماره ۱

فرم شماره ۲