آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ( افزایش سرمایه ) مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹