تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸) – افزایش سرمایه