آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده- اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه