اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی شده میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱