اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱