اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی نشده میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰