آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده-تطابق اساسنامه با اساسنامه نمونه سازمان بورس