تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده – تطابق اساسنامه با نمونه سازمان بورس