مرحله دوم مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم کنترل ارتعاش کمپرسور

متن مناقصه فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر اصلاحیه پیش نویس قرارداد خرید