گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

مناقصه خرید Parts For “Atlas copco” Air Compressor Type ZR-4/E pack

متن مناقصه فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر  

خرید سه دستگاه P.D. Meter with Transmitter & Totalizer

متن آگهی فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر نمونه قرارداد Data sheet

مناقصه خرید مواد شیمیایی cooling water

متن مناقصه  شرایط عمومی مناقصه شرایط و مشخصات سیستم آب خنک کننده فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر

مناقصه ساخت یک دستگاه SURFACE CONDENSER COMPLETE

متن مناقصه 98/057 شرح کار

مناقصه ساخت دو عدد ROTOR COMPLETE

متن مناقصه فرم شماره 1 شرایط عمومی شرکت در مناقصه  فرم ارزیابی اطلاعات پیمانکاران  فرم اطلاعات مناقصه گران

مناقصه ساخت هفت قلم STUD BOLT

متن مناقصه فرم ارزیابی و اطلاعات پیمانکاران فرم اطلاعات مناقصه گران فرم شماره 1

Load More Posts