گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1401/12/29

اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی نشده میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی نشده میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام

اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی شده میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی شده میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/05/13

آگهی ثبت افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

آگهی ثبت افزایش سرمایه مورخ 1401/01/18

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹- مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29- مورخ 1401/04/30

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹- مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29- مورخ 1401/04/30

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به 1401/03/31

Load More Posts