گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

گزارش تفسیری عملکرد سالی مالی ۱۴۰۱

گزارش تفسیری عملکرد سالی مالی 1401

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده -تطابق اساسنامه با نمونه سازمان بورس

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده - تطابق اساسنامه با نمونه سازمان بورس

گزارش کنترل داخلی عملکرد سال ۱۴۰۱

گزارش کنترل داخلی عملکرد سال 1401

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده-تطابق اساسنامه با اساسنامه نمونه سازمان بورس

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده-تطابق اساسنامه با اساسنامه نمونه سازمان بورس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به 1401/12/29

صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1401/12/29

صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1401/12/29

اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی نشده میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی نشده میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30

Load More Posts