گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

گزارش تفسیری دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

گزارش تفسیری دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1398

گزارش بازرس و حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

گزارش بازرس و حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی حسابرسی شده دوره منتهی به 29 اسفند 1398

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

گزارش کنترل داخلی

گزارش کنترل داخلی 

برنامه زمانبندی پرداخت سود

برنامه زمانبندی پرداخت سود 

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به 1397/12/29

Load More Posts