گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به 1397/12/29

گزارش تفسیری و صورتهای مالی حسابرسی نشده میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به ۹۸/۶/۳۱

اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی نشده میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 98/6/31 گزارش تفسیری مدیریت

گزارش تفسیری و صورتهای مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به ۹۸/۳/۳۱

گزارش تفسیری و صورتهای مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 98/3/31 صورت مالی :  گزارش تفسیری : 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ ۹۸/۴/۲۶

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ 98/4/26 :مشاهده فایل

گزارش کنترل داخلی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش کنترل داخلی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ 1398/04/26 مشاهده فایل :

گزارش حسابرس مستقل و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش حسابرس مستقل و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

گزارش تفسیری سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش تفسیری سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

Load More Posts