گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به 1400/12/29

تکمیل مشخصات سهامداران

تکمیل مشخصات سهامداران

گزارش کنترل داخلی

گزارش کنترل داخلی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده- اصلاح ماده 19 اساسنامه

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره 12ماهه منتهی به ۱۴۰۰/12/29

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸) – افزایش سرمایه 

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (مورخ 1401/01/18) - افزایش سرمایه 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده – افزایش سرمایه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده - افزایش سرمایه  

آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ( افزایش سرمایه ) مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ( افزایش سرمایه ) مورخ 1400/12/19

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده با دستورجلسه افزایش سرمایه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه

Load More Posts