گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده با دستورجلسه افزایش سرمایه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰9/۳0

صورتهای مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صورتهای مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 1399/12/30

گزارش فعالیت هیات مدیره

گزارش فعالیت هیات مدیره

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

گزارش تفسیری دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

گزارش تفسیری دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30

گزارش کنترل داخلی

گزارش کنترل داخلی

Load More Posts