گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

گزارش کنترل داخلی

گزارش کنترل داخلی

صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورتهای مالی حسابرسی شده دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30

برنامه زمانبندی پرداخت سود

برنامه زمانبندی پرداخت سود

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به 1399/03/31

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تصمیات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29

گزارش تفسیری دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

گزارش تفسیری دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1398

گزارش بازرس و حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

گزارش بازرس و حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی حسابرسی شده دوره منتهی به 29 اسفند 1398

Load More Posts