گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

گزارش تفسیری دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

گزارش تفسیری دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1398

By | تیر ۲۸ام, ۱۳۹۹|Categories: کدال|0 Comments

گزارش بازرس و حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

گزارش بازرس و حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی حسابرسی شده دوره منتهی به 29 اسفند 1398

By | تیر ۲۸ام, ۱۳۹۹|Categories: کدال|0 Comments

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

By | تیر ۲۸ام, ۱۳۹۹|Categories: کدال|0 Comments

گزارش کنترل داخلی

گزارش کنترل داخلی 

By | تیر ۲۸ام, ۱۳۹۹|Categories: کدال|0 Comments

برنامه زمانبندی پرداخت سود

برنامه زمانبندی پرداخت سود 

By | تیر ۲۸ام, ۱۳۹۹|Categories: کدال|0 Comments

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

By | تیر ۲۸ام, ۱۳۹۹|Categories: کدال|0 Comments