گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/05/13

By | مرداد ۱۹ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

آگهی ثبت افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

آگهی ثبت افزایش سرمایه مورخ 1401/01/18

By | مرداد ۶ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹- مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29- مورخ 1401/04/30

By | مرداد ۶ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹- مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29- مورخ 1401/04/30

By | مرداد ۶ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به 1401/03/31

By | مرداد ۶ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

گزارش تفسیری دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

گزارش تفسیری دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29

By | مرداد ۶ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments