گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

گزارش کنترل داخلی

گزارش کنترل داخلی

By | تیر ۲۰ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

By | تیر ۲۰ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده- اصلاح ماده 19 اساسنامه

By | تیر ۲۰ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره 12ماهه منتهی به ۱۴۰۰/12/29

By | اردیبهشت ۲۹ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸) – افزایش سرمایه 

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (مورخ 1401/01/18) - افزایش سرمایه 

By | فروردین ۱۸ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده – افزایش سرمایه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده - افزایش سرمایه  

By | اسفند ۲۶ام, ۱۴۰۰|Categories: کدال|0 Comments