گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1397/04/30 مشاهده فایل:

By | تیر ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

گزارش حسابرس مستقل-یادداشتهای همراه صورتهای مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

گزارش حسابرس مستقل-یادداشتهای همراه صورتهای مالی 1396/12/29 مشاهده فایل:

By | تیر ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مشاهده فایل:

By | تیر ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

گزارش کنترل داخلی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

گزارش کنترل داخلی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مشاهده فایل :

By | تیر ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به 1396/12/29 مشاهده فایل:  

By | تیر ۲ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مشاهده فایل:    

By | تیر ۲ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments