گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده – افزایش سرمایه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده - افزایش سرمایه  

By | اسفند ۲۶ام, ۱۴۰۰|Categories: کدال|0 Comments

آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ( افزایش سرمایه ) مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ( افزایش سرمایه ) مورخ 1400/12/19

By | اسفند ۱۶ام, ۱۴۰۰|Categories: کدال|0 Comments

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده با دستورجلسه افزایش سرمایه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه

By | اسفند ۹ام, ۱۴۰۰|Categories: کدال|0 Comments

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰9/۳0

By | اسفند ۹ام, ۱۴۰۰|Categories: کدال|0 Comments

صورتهای مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صورتهای مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31

By | اسفند ۹ام, ۱۴۰۰|Categories: کدال|0 Comments

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31

By | اسفند ۹ام, ۱۴۰۰|Categories: کدال|0 Comments