گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

By | تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مشاهده فایل:

By | تیر ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۷/۴/۳۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه 1397/4/30 مشاهده فایل:

By | تیر ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1397/04/30 مشاهده فایل:

By | تیر ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

گزارش حسابرس مستقل-یادداشتهای همراه صورتهای مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

گزارش حسابرس مستقل-یادداشتهای همراه صورتهای مالی 1396/12/29 مشاهده فایل:

By | تیر ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مشاهده فایل:

By | تیر ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments