گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

گزارش کنترل داخلی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

گزارش کنترل داخلی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مشاهده فایل :

By | تیر ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به 1396/12/29 مشاهده فایل:  

By | تیر ۲ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مشاهده فایل:    

By | تیر ۲ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹( حسابرسی نشده )

صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29( حسابرسی نشده ) مشاهده فایل : 

By | تیر ۲ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments